Tag Archives: 天灸療法

羊咩的三伏貼

不知不覺原來已經六年無做三伏貼,怪不得呢兩年啲感冒又多咗。今年要做番先!不過,之前又話鼻敏感可以醫好嘅?唔通羊底子差,治唔到本?唔理啦,又從頭做過三年囉。

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment

羊咩的三九天灸(三)

好囉,好囉,做埋今次就完成整個天灸。

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment

羊咩的三伏貼 (三)

終於都到最後一年嘅三伏天嘞!今個夏天,羊咩身體唔算差啦,希望可以持續啦! 今年 : 7/13(初伏)7/23(中伏)8/2(中伏加強)8/12(末伏)

Posted in 羊有咩感 | Tagged | Leave a comment